Law on the Protection of Trade Secret

by ZS Law

The National Assembly of the Republic of Serbia passed a new Law on the Protection of  Trade Secret, on May 27, 2021, which aims to harmonize with regulations of the European Union and entered into force on June 5, 2021.

The new law, unlike the previous one, which has been in force since 2011, defines more precisely which information and under what conditions enjoys protection as a trade secret. In addition, the cases under which the acquisition, use and disclosure of information that is a trade secret is considered legal, and under which conditions it is considered illegal, are specified.

The novelty is that the violation of a trade secret will be sanctioned as a commercial offence, if it was committed by a company or a responsible person in it, and if it was committed by a natural person, as a misdemeanor. Fines of 100,000 to three million dinars are envisaged for the offence for a legal entity, a responsible person in a legal entity with a fine of 50,000 to 200,000 dinars, and in the case of a misdemeanor, 20,000 to 500,000 dinars. An entrepreneur can be fined from 50,000 to 500,000 dinars for violating the law, and a natural person from 20,000 to 150,000 dinars.

Furthermore, the new law extended the deadline for filing a lawsuit for violation of trade secrets, which is one year from the day when the plaintiff found out about violation and of the person suspected of violating trade secrets, and no later than five years from the date of the violation or from the day of the last injury if the injury is committed continuously. In addition, the holder of a trade secret may request the publication of the judgment in the media at the expense of the defendant, and the court assesses whether to determine the measure of publication of the judgment based on the proportion of the measure of publication of the judgment according to the violation. This measure is prescribed in order to raise the awareness of the general public about the importance of respecting the confidentiality of information that is a trade secret and to further deter future perpetrators of violations of rights.

Besides, the responsibility of intermediaries has been introduced – persons whose services have been used in activities that illegally obtain, use or disclose trade secrets in case of violation of rights, and the injured party has the right to compensation for material and non-material damage if the person who violated the trade secret knew or had to know how to participate in the illegal acquisition, use or disclosure of the trade secret.

In addition to, the obligation of persons to provide information on third parties who participated in the violation of trade secrets is prescribed at the request of the court. This obligation applies to a person who has found goods that violate trade secrets, a person who uses or provides services that violate trade secrets or who is involved in the production or distribution of goods or services that violate trade secrets. Among other things, it is stated what is considered to be the information that the mentioned persons are obliged to provide to the court.

Cases are also prescribed in which measures, legal remedies and procedures prescribed by law are not applied. These are cases in which the person who disclosed the trade secret acted in the public interest in order to reveal the relevant omission, offence or illegal activity.

If you have any questions or need additional information, please contact Živković Samardžić at office@zslaw.rs, or any of regular contacts at Živković Samardžić.


Zakon o zaštiti poslovne tajne

Narodna skupština Republike Srbije je donela novi Zakon o zaštiti poslovne tajne, 27. maja 2021. godine koji ima za cilj usklađivanje sa propisima Evropske unije a koji je stupio na snagu 5. juna ove godine. 

Novim zakonom se, za razliku od prethodnog koji je bio na snazi od 2011. godine, preciznije definišu koje informacije i pod kojim uslovima uživaju zaštitu kao poslovna tajna. Osim toga, preciziraju se slučajevi pod kojima se pribavljanje, korišćenje i otkrivanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu smatra zakonitim, a pod kojim uslovima se smatra nezakonitim.

Novina je da povreda čuvanja poslovne tajne bude sankcionisana kao privredni prestup, ako je učinjena od strane privrednog društva odnosno odgovornog lica u njemu, a ukoliko je učinjena od strane fizičkog lica, kao prekršaj. Za prestup su predviđene novčane kazne od 100.000 do tri miliona dinara za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu kaznom od 50.000 do 200.000 dinara a ako je u pitanju prekršaj od 20.000 do 500.000 dinara. Preduzetnik može biti kažnjen za kršenje zakona novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, a fizičko lice od 20.000 do 150.000 dinara.

Takođe, novim zakonom je produžen i rok za podnošenje tužbe zbog povrede čuvanja poslovne tajne koji iznosi godinu dana od dana kada je tužilac saznao za povredu i lice za koje se sumnja da je povredilo poslovnu tajnu, a najkasnije u roku od pet godina od dana učinjene povrede ili od dana poslednje učinjene povrede ukoliko se povreda vrši kontinuirano. Pored toga, držalac poslovne tajne može tužbom da zahteva objavu presude u sredstvima javnog informisanja о trošкu tuženog a sud procenjuje da li treba da odredi meru objave presude na osnovu procene srazmere mere objave presude prema učinjenoj povredi. Ova mera se propisuje radi radi podizanja svesti šire javnosti o značaju poštovanja tajnosti informacija koje predstavljaju poslovnu tajnu i radi dodatnog odvraćanja budućih počinilaca povreda prava.

Takođe, uvedena je i odgovornost posrednika – lica čije su usluge korišćene u radnjama kojima se nezakonito pribavlja, koristi ili otkriva poslovna tajna pri povredi prava. a oštećeni ima pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete ukoliko je lice koje je povredilo poslovnu tajnu znalo ili je moralo da zna da učestvuje u nezakonitom pribavljanju, korišćenju ili otkrivanju poslovne tajne.

Zatim, propisana je i obaveza lica da na zahtev suda pruži informacije o trećim licima koja su učestvovala u povredi poslovne tajne. Ovoj obavezi podleže lice kod koga je pronađena roba kojom se povređuje poslovna tajna, lice koje koristi ili pruža usluge kojima se povređuje poslovna tajna ili koje je uključeno u proizvodnju ili distribuciju roba ili pružanje usluga kojima se povređuje poslovna tajna. Između ostalog, navedeno je i šta se smatra informacijama koje su navedena lica dužna da pruže sudu.

Propisani su i slučajevi u kojima se mere, pravna sredstva i postupci propisani zakonom, ne primenjuju. Radi se o slučajevima u kojima je lice koje je otkrilo poslovnu tajnu delovalo u javnom interesu radi otkrivanja relevantnog propusta, prestupa ili nezakonite aktivnosti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije možete se obratiti advokatskoj kancelariji Živković Samardžić na imejl adresu office@zslaw.rs ili bilo kom Vašem redovnom kontaktu u kancelariji.