Cookies

by Marija

Politika kolačića internet stranice Advokatsko ortačkog društva Živković Samardžić

1. O Politici kolačića

(Poslednji put izmenjena 06.08.2020. godine)

Ova Politika kolačića („Politika“) odnosi se na internet stranicu kojom upravlja AOD Živković Samardžić (https://www.zslaw.rs/) ili je na drugi način obezbeđuje. Pristupom i korišćenjem internet stranice https://www.zslaw.rs/ pristajete na upotrebu kolačića, na način opisan u ovoj Politici.

AOD Živković Samardžić, kao vlasnik internet stranice https://www.zslaw.rs/, izričito zadržava pravo da povremeno menja ovu Politiku. Ako postoje bilo kakve značajne izmene u ovoj Politici, korisnici će biti obavešteni putem internet stranice https://www.zslaw.rs/. Preporučujemo vam da periodično pregledate ovu stranicu kako biste saznali najnovije informacije o Politici kolačića. U svakom trenutku možete potpuno da odbijete prihvatanje kolačića korišćenjem podešavanja vašeg internet pretraživača.

Uslovi i definicije koje smo koristili u Politici privatnosti imaće isto značenje i u ovoj Politici kolačića.

Vašim daljim korišćenjem internet stranice https://www.zslaw.rs/, kao i bilo kojih njenih podstranica, servisa i pripadajućih delova, smatraće se da ste dali vašu saglasnost, da prihvatate i da ste se upoznali sa pravilima ove Politike.

2. Šta su kolačići?

Kolačić je mali tekstualni fajl koja se čuva u vašem internet pretraživaču i omogućava internet stranici, ili određenoj trećoj strani da vas prepozna kao posetioca (ne kao specifično određenog pojedinca). Kolačići se mogu koristiti u svrhe omogućavanja određenih funkcija, pružanja analitičkih podataka, čuvanja podešavanja, omogućavanja prikaza oglasnih poruka, itd.

Kolačići mogu biti privremeni (kolačići određene sesije) ili trajni kolačići. Privremeni kolačići ističu i brišu se automatski kada zatvorite internet pretraživač. Trajni kolačići ostaće snimljeni određeno vreme, dok ne isteknu, odnosno dok ne obrišete kolačiće iz pretraživača. Datumi isteka, odnosno  trajanja su navedeni u samim kolačićima.

3. Koje kolačiće koristimo?

 

Kolačić Opis Trajanje Tip
_ga Ovaj kolačić je povezan sa Google Tag Manager, registruje jedinstveni ID korisnika i generiše statističke podatke o načinu na koji korisnik koristi internet stranicu. 2 godine Analitički
_gid Ovaj kolačić je povezan sa Google Universal Analitics i koristi se za identifikaciju korisnika u statističke svrhe. Čuva i ažurira podatke za svaku stranicu u okviru internet stranice koju korisnik poseti. 1 dan Analitički
_gat Ovaj kolačić je povezan sa Google Universal Analitics, prema dokumentaciji koja se koristi za regulisanje brzine zahteva – ograničavanje prikupljanja podataka na sajtovima sa visokim prometom. 1 minut Analitički

O pomenutim kolačićima možete saznati više na sledećem LINKU.

4. U koje svrhe se koriste kolačići?

Kolačići analitike (Analitički) su kolačići koji prate informacije o tome kako se internet stranica koristi, u cilju poboljšanja performansi. Takođe, ovi kolačići se mogu koristiti za testiranje novih funkcija, stranica ili mogućnosti i uvida u to kako korisnici reaguju na novitete. Kolačići analitike mogu biti “kolačići prve strane” ili “kolačići treće strane”.

Kada pristupite internet stranici, AOD Živković Samardžić može smestiti neke od kolačića u vaš internet pretraživač, ukoliko to omogućite. Neki kolačići koriste se samo ukoliko koristite određene mogućnosti internet stranice, odnosno ukoliko odaberete određena podešavanja, dok se neki kolačići mogu koristiti duži vremenski period.

5. Opcije vezane za kolačiće

Ako ne želite da dopustite neke određene vrste kolačića, ili kolačiće generalno, možete promeniti podešavanja Vašeg internet pretraživača da biste izbrisali kolačiće koji su već postavljeni kao i da ne prihvataju nove kolačiće. Više informacija o navedenim opcijama potražite u odeljku “Pomoć” ili “Podešavanja” vašeg internet pretraživača. Imajte u vidu da, ukoliko obrišete kolačiće, ili ih ne prihvatite, postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve funkcije internet stranice koje su dostupne, kao i da sačuvate svoja podešavanja, te da neke internet stranice možda neće biti prikazane pravilno.

6. Kako uključiti i isključiti kolačiće uz pomoć internet pretraživača

Google Chrome

Kliknite ikonicu ključa na traci sa alatkama pretraživača >> Izaberite Podešavanja > Kliknite „Prikaži napredna podešavanja“> U odeljku „Privatnost“ kliknite na dugme „Podešavanja sadržaja“. Da biste omogućili kolačiće u odeljku „Kolačići“, izaberite „Dopusti postavljanje lokalnih podataka“, to će omogućiti i kolačiće prve i treće strane. Da biste dozvolili samo kolačiće prve strane izaberite „Blokiraj sve kolačiće treće strane bez izuzetka“. Da biste onemogućili kolačiće, u odeljku „Kolačići“ izaberite „Blokiraj veb lokacije u podešavanju bilo kakvih podataka“. Imajte na umu da u Chrome-u postoje različiti nivoi omogućavanja I onemogućavanja kolačića. Više informacija o ostalim podešavanjima kolačića koji se nude u Chrome-u potražite na sledećoj stranici od Google-a: http://support.google.com/ chrome/bin/answer.pi?hl=sr&ansver=95647

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Kliknite na „Alatke“ na vrhu prozora pregledača i odaberite „Internet Options“ > U prozoru opcija idite na karticu „Privacy“. Da biste omogućili kolačiće: Podesite klizač na „Srednje“ ili ispod. Da biste onemogućili kolačiće: Pomerite klizač na vrh da biste blokirali sve kolačiće. Imajte u vidu da u Explorer-u postoje razni nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Za više informacija o ostalim podešavanjima kolačića u programu Internet Explorer pogledajte sledeću stranicu kompanije Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies.

Microsoft Edge

Kliknite na dugme “Više radnji” na alatnoj traci i izaberite Podešavanja > Tražite Prikaži napredna podešavanja i kliknite na njih > U odeljku „Kolačići“ izaberite “Ne blokiraj kolačiće (podrazumevano)”, Blokirajte samo kolačiće treće strane > Restart Edge.

Mozilla Firefox

Kliknite na „Alatke“ u meniju pregledača i izaberite „Opcije“ >> Izaberite panel privatnosti. Da biste omogućili kolačiće: Označite „Prihvati kolačiće za veb lokacije“ Da biste onemogućili kolačiće: Poništite oznaku „Prihvati kolačiće za veb lokacije“. Imajte u vidu da postoje različiti nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića u Firefoxu. Za više informacija pogledajte sledeću stranicu iz Mozilla: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling% 20and% 20disabling%20cookies

Opera

Kliknite na „Podešavanje“ u meniju pregledača i izaberite „Podešavanja“ >> Izaberite „Brze postavke“. Da biste omogućili kolačiće: potvrdite „Omogući kolačiće“. Da biste onemogućili kolačiće: poništite izbor „Omogući kolačiće“. Imajte na umu da u okviru programa Opera postoje različiti nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Za više informacija o ostalim podešavanjima kolačića koji se nude u Operi, pogledajte sledeću stranicu programa Opere: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy.

Safari na OSX

Kliknite na „Safari“ na traci sa menijima i odaberite opciju „Preferences“ > Kliknite na „Security“. Da biste omogućili kolačiće: U odeljku „Accept cookies“ izaberite „Only from site you navigate to“. Da biste onemogućili kolačiće: U delu „Prihvati kolačiće“ odaberite „Nikad“ Imajte u vidu da u Safariju postoje razni nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Za više informacija o ostalim podešavanjima kolačića ponuđenih na Safariju, pogledajte sledeću stranicu kompanije Apple: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac.

Ostali internet pretraživači

Za kontrolu kolačića, pogledajte dostupne opcije ili “Pomoć” u okviru svakog pretraživača.

Cookie Policy of the Zivkovic Samardzic Law Firm website

1. About the Cookie Policy

(Last modified on August 6, 2020)

This Cookie Policy (“Policy”) refers to the website managed by Živković Samardžić Law Firm (https://www.zslaw.rs/) or is otherwise provided. By accessing and using the website https://www.zslaw.rs/ you agree to the use of cookies, as described in this Policy.

Živković Samardžić Law Firm, as the owner of the website https://www.zslaw.rs/, explicitly reserves the right to alter this Policy from time to time. If there are any significant changes in this Policy, users will be notified via the website https://www.zslaw.rs/. We encourage you to periodically review this page for the latest information on the Cookie Policy. You can completely refuse the use of cookies at any time by using the settings of your browser.

The terms and definitions we used in the Privacy Policy will have the same meaning in this Cookie Policy.

By your further use of the website https://www.zslaw.rs/, as well as any other of its sub-pages, services and adjoining parts, it will be regarded that you have given your consent, that you accept and that you are familiar with the rules of this Policy.

2. What are cookies?

A cookie is a small text file that is stored in your internet browser and allows a website, or a specific third party, to recognize you as a visitor (not as a specific individual). Cookies can be used for the purpose of enabling certain functions, providing analytical data, saving settings, enabling the display of advertising messages, etc.

Cookies can be temporary (certain session cookies) or permanent cookies. Temporary cookies expire and are deleted automatically when you close your internet browser. Persistent cookies will remain saved for a certain period of time, until they expire, or until you delete cookies from the browser. Expiration dates are stated in the cookies themselves.

3. What cookies do we use?

 

Cookie Description Duration Type
_ga This cookie is linked to Google Tag Manager, registers a unique user ID and generates statistics on how the user uses the website. 2 years Analytic
_gid This cookie is linked to Google Universal Analytics and is used to identify users for statistical purposes. Stores and updates data for each page within the website that the user visits. 1 day Analytic
_gat This cookie is linked to Google Universal Analytics, according to the documentation used to regulate the speed of requests – restricting the collection of data on high-traffic sites. 1 minute Analytic

You can find out more about these cookies at the following LINK.

4. For what purposes are cookies used?

Analytics cookies (Analytical) are cookies that track information about how a website is used, in order to improve performance. Also, these cookies can be used to test new features, pages or possibilities and for insight into how users react to novelties. Analytics cookies can be “first-party cookies” or “third-party cookies”.

When you access the website, Živković Samardžić Law Firm may place some of the cookies in your internet browser, if you enable it. Some cookies are used only if you use certain features of the website, or if you select certain settings, while some cookies can be used for a longer period of time.

5. Cookies related options

If you do not want to allow certain types of cookies, or cookies in general, you can change your browser settings to delete cookies that have already been set and to not accept new cookies. For more information on these options, see the “Help” or “Settings” section of your browser. Please note that if you delete cookies or do not accept them, you may not be able to use all the functions of the website that are available, as well as save your settings, and some websites may not be displayed properly.

6. How to enable and disable cookies using an internet browser

Google Chrome

Click the wrench icon on the browser toolbar >> Choose Settings> Click Show Advanced Settings> In the “Privacy” section, click the “Content Settings” button. To enable cookies in the “Cookies” section, select “Allow local data to be set”, this will enable both first- and third-party cookies. To allow only first-party cookies, select “Block all third-party cookies without exception.” To disable cookies, in the “Cookies” section, select “Block websites from setting any data.” Note that there are different levels of enabling and disabling cookies in Chrome. For more information on other cookie settings offered by Chrome, visit the next page from Google: http://support.google.com/ chrome/bin/answer.pi?hl=sr&ansver=95647

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Click “Tools” at the top of the browser window and select “Internet Options”> In the options window, go to the “Privacy” tab. To enable cookies: Set the slider to “Medium” or below. To disable cookies: Move the slider to the top to block all cookies. Note that there are different levels of enabling and disabling cookies in Explorer. For more information about other cookie settings in Internet Explorer, see the following Microsoft page: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies.

Microsoft Edge

Click the “More actions” button on the toolbar and select Settings> Search Show advanced settings and click on them> In the “Cookies” section, select “Do not block cookies (default)”, Block only third-party cookies> Restart Edge.

Mozilla Firefox

Click on “Tools” in the browser menu and select “Options” >> Select the privacy panel. To enable cookies: Check “Accept cookies for websites” To disable cookies: Uncheck “Accept cookies for websites.” Note that there are different levels of enabling and disabling cookies in Firefox. See the next page from Mozilla for more information: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling% 20and% 20disabling%20cookies

Opera

Click “Settings” in the browser menu and select “Settings” >> Select “Quick Settings”. To enable cookies: check “Enable cookies”. To disable cookies: Uncheck “Enable cookies”. Note that there are different levels of enabling and disabling cookies within Opera. For more information on other cookie settings offered at Opera, see the next page of the Opera program: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy.

 Safari on OSX

Click “Safari” on the menu bar and select “Preferences”> Click “Security”. To enable cookies: In the “Accept cookies” section, select “Only from site you navigate to”. To disable cookies: In the “Accept cookies” section, select “Never” Note that there are different levels of enabling and disabling cookies in Safari. For more information on other cookie settings offered on Safari, see the following Apple page: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac.

Other internet browsers

To control cookies, see the available options or “Help” within each browser.