Insurance-based investment products – review of some legal issues

by ZS Law

Since enactment of the new Insurance Law in 2015, insurance undertakings in Serbia are provided with opportunity to offer to their clients insurance products where sum of insurance is wholly or partially exposed to market fluctuations and policyholders assumes investment risk. Such products – sometimes referred to as „unit-linked insurance products“, are collectively known as „insurance based investment products“ under IDD and PRIIPS regulation on the EU level.

Although this is well known and highly sought after product on developed insurance markets of the EU, IBIPs have not yet achieved significant presence on the Serbian insurance market. Considering that this is a relatively new type of insurance on Serbian insurance market, our associate Nikola Filipović provided review of some key legal issues regarding insurance based investment products in his paper for „Tokovi Osiguranja“ academic journal.

The paper points out key differences between investment based and traditional life insurance. The key difference rises from right of the policyholder to choose investment funds, where the premium will be invested, which at the same time shifts investment risk to the policyholder. This is contrary to the traditional life insurance where investment risk is borne by the insurance undertaking. Following analysis of the position of the ECJ on legal qualification of such contracts (as insurance contracts), the paper points out different conduct recruitment that applied for distribution of investment products under MiFID regime and insurance products linked to investment product under IMD/Third Life Insurance Directive regime, concluding that such differences were one of the key impetuous behind reform of the conduct rules and adoption of the IDD.

Paper is available at:

For any questions or additional information on insurance – related matters, contact Nikola Filipović, nikola.filipovic@zslaw.rs , Ivan Ljubisavljević, ivan.ljubisavljevic@zslaw.rs or your regular contacts at the office.


Investicioni proizvodi osiguranja – osvrt na neka pravna pitanja

Od stupanja na snagu Zakona o osiguranju 2015. osiguravajuća društva u Srbiji imaju mogućnost da svojim klijentima ponude osigranja života u kojima vrednost osigurane sume stoji u direktnoj vezi sa vrednošću jedinice investicionog fonda u koje su, po izboru ugovarača osiguranja investirana premija. U pitanju su osiguranja koja se u praksi nazivaju nekada nazivaju „unit-linked“ osiguranja (i ako je „unit linked“ samo jedna od vrsta investicionih proizvoda osiguranja), a koja su na nivou EU su kolektivno definisana kao investicioni proizvodi osiguranja odnosno „insurance based investment products“ prema Direktivi 2016/97 (Direktiva o distribuciji osiguranja) i Uredbi 1268/2014 (Uredba o dokumentima sa ključnim informacijama za maloprodajne investicione proizvode i investicione proizvode osiugranja).

I ako je u pitanju dobro poznata (i veoma tražena) vrsta osiguranja na razvijenim tržištima EU, ovakva vrsta osiguranja još uvek nije široko rasprostranjena na tržištu Srbije. Budući da je u pitanju relativno nova vrsta osiguranja, naš saradnik Nikola Filipović, ukazao je na neke ključne pravne probleme koji se mogu javiti u vezi sa investicionim proizvodima osiguranja u stručnom radu za naučno-istraživački časopis „Tokovi Osiugranja“.

Na prvom mestu, ukazuje se na razlike između investicionih proizvoda osiguranja i tradicionalnih životnih osiguranja. Naime osnovna razlika proističe upravo iz prava koje ugovarač ove vrste osiguranja ima (da izabere fondove u koje želi da se investiraju sredstva od premije), usled čega ugovarač osiguranja preuzima na sebe investicioni rizik. Nasuprot ovome u tradicionalnim životnim osiguranjima ovaj rizik snosi osiguravajuće društvo. Kako je ESP zauzeo stav da su ovakvi ugovori (i ako hibridni, tj. delom osiguranje a delom investiciona usluga) po svojoj pravnoj prirodi ipak jesu ugovori o osiguranju, došlo je do neobične situacije u kojoj su se na suštinski iste finansijske proizvode primenjuje različiti regulatorno-pravni režim u zavisnosti od njihove formalne kvalifikacije. Upravo su razlike između pravnog režima predviđenog za finansijske usluge (MiFID) i režima predviđenog za usluge osiguranja (IMD i Treća Direktiva Životnog osiguranja) bile jedan od osnovnih razloga za sveobuhvatnu reformu pravila tržišnog ponašanja u sektoru osiguranja i usvajanje Direktive o distribuciji osiguranja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije možete se obratiti Nikoli Filipoviću, nikola.filipovic@zslaw.rs , Ivanu Ljubisavljeviću, ivan.ljubisavljevic@zslaw.rs ili Vašem redovnom kontaktu u kancelariji.

You may also like