Conclusion of the High Judicial Council regarding the reduction of the work of courts and prosecutor’s offices in the cities of the Republic of Serbia

by ZS Law

On 30.06.2020. The High Judicial Council, on the occasion of declaring a state of emergency in some cities of the Republic of Serbia, due to the danger of spreading coronavirus (COVID 19), concludes on the organization of work of courts whose seat is work in the city where the state of emergency was declared. 

This conclusion implies that the president of the court whose seat is on the territory of the city where the state of emergency was declared, upon the proposal of the Emergency Situations Headquarters, organizes the work of the court in accordance with the recommendations for the work of courts and public prosecutor’s offices during the state of emergency declared on March 15, 2020. year passed by the Ministry of Justice 17.03.2020. year, the conclusion of the High Judicial Council no. 119-05-132 / 2020-01 dated 18.03.2020. year, by correcting the conclusion of the High Judicial Council no. 119-05-132 / 2020-01 dated 19.03.2020. year and the conclusion of the High Judicial Council no. 021-05-40 / 2020-01 from 09.04.2020. years. 

The manner of organizing the work of the courts from the conclusion lasts until the decision on the abolition of the emergency situation is made.

For all additional questions about the course of litigation and non-litigation proceedings during the state of emergency, follow our announcements or contact Miloš Milošević, Ivan Ljubisavljević or your regular contact in the law office Živković Samardžić.


Zaključak Visokog saveta sudstva u vezi sa redukovanjem rada sudova i tužilaštava u gradovima Republike Srbije

Dana 30.06.2020. godine Visoki savet sudstva, povodom proglašenja vanredne situacije u pojedinim gradovima Republike Srbije, zbog postojanja opasnosti od širenja Korona virusa (COVID 19) donosi Zaključak o organizaciji rada sudova čije je sedište rad na teritoriji grada u kojem je proglašena vanredna situacija.

Ovaj Zaključak podrazumeva da predsednik suda čije je sedište na teritoriji grada u kojem je proglašena vanredna situacija, po predlogu Štaba za vanredne situacije, organizuje rad suda u skladu sa preporukama za rad sudova I javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. godine donetog od strane Ministarstva pravde 17.03.2020. godine, Zaključka Visokog saveta sudstva br. 119-05-132/2020-01 od 18.03.2020. godine, ispravkom zaključka Visokog saveta sudstva br. 119-05-132/2020-01 od 19.03.2020. godine I Zaključka Viskokog saveta sudstva br. 021-05-40/2020-01 od 09.04.2020. godine.

Način organizovanja rada sudova iz Zaključka traje do donošenja odluke o ukidanju vanredne situacije.  

Za sva dodatna pitanja toka parničnih i vanparničnih postupaka za vreme trajanja vanredne situacije pratite naše objave ili kontaktirajte Miloša Miloševića, Ivana Ljubisavljevića ili vaš redovan kontakt u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić.

You may also like