Posebno obaveštenje o obradi podataka o ličnosti – Kandidati

by Marija

Posebno obaveštenje o obradi podataka o ličnosti – Kandidati

RELATED SERVICES

Advokatsko ortačko društvo Živković Samardžić, sa sedištem u Beogradu, ul. Makedonska 30, matični broj: 57320150, PIB: 107890869 (u daljem tekstu: „Rukovalac“),a koje ima svojstvo Rukovaoca u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), odnosno kao lice koje organizuje i odgovorno je za obradu podataka o ličnosti, ovim putem obaveštava kandidate, koji su u toku raspisanog konkursa, kao i van raspisanog konkursa poslali svoje lične podatke Rukovaocu, o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti u skladu sa važećom regulativom:

1. Zakonitost obrade – Zakonitost obrade ličnih podataka bazira se, pre svega, na pristanku lica na koje se podaci odnose. Takođe, zakonitost obrade bazira se na neophodnosti obrade radi preduzimanja radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora o angažovanju u bilo kojoj formi. Ovo ne isključuje mogućnost Rukovaoca da obradu podataka bazira na drugom dopuštenom osnovu predviđenim u članu 12. ZZPL i drugim relevantnim odredbama, u skladu sa specifičnošću svake situacije.

2. Kategorija lica čiji se podaci obrađuju – Kandidati, bilo da se javljaju u toku aktivnog konkursa za odabir kandidata, ili su lične podatke poslali Rukovaocu u okviru svoje biografije (CV), na bilo koji način (u papirnoj formi, putem imejla, putem platformi na kojima je Rukovalac objavio konkurs za posao, itd.), a kako bi bili eventualno razmotreni u nekom od predstojećih konkursa.

Takođe, podaci se od kandidata prikupljaju i obrađuju bez obzira na to kojim putem su dostavili svoje lične podatke, kako bi bili razmotreni prilikom procesa odabira kandidata za radno angažovanje. Ovo može biti učinjeno, primera radi, putem:

  • LinkedIn stranice Rukovaoca,
  • Platforme Infostud,
  • Putem odeljka „Join Us“ na internet stranici Rukovaoca i unošenjem podataka u za to predviđen prostor, kao i kačenjem propratnog fajla koji sadrži lične podatke, odnosno biografiju kandidata,
  • Slanjem imejla na imejl adresu formiranu za potrebe selekcije kandidata za zaposlenje: job@zslaw.rs,
  • Slanjem imejla na opštu adresu Rukovaoca: office@zslaw.rs, ili na imejl adresu bilo kog advokata, partnera, ili drugih saradnika koji su radno angažovani kod rukovaoca, a čija je imejl adresa dostupna na internet stranici Rukovaoca,
  • Na svaki drugi način.

3. Vrsta podataka koji se prikupljaju – ime i prezime, adresa, kontakt telefon i mejl adresa, podaci o stručnoj spremi i kvalifikacijama, kao i drugi podaci koje lice na koji se podaci odnose svojevoljno podeli lično ili putem dostavljene biografije (CV).

Ovo ne isključuje mogućnost da Rukovalac o kandidatima prikupi i druge informacije koje su kandidati svojevoljno učinili dostupnim na platformama na kojima je Rukovalac objavio konkurs za posao (LinkedIn, Infostud, itd.), prilikom aktivno, svesno i voljno učinjenih radnji kandidata radi iskazivanja zainteresovanosti za angažovanje kod Rukovaoca, bilo da je to učinjeno u toku raspisanog konkursa, ili van njega.

4. Neophodne informacije – U skladu sa članom 23. stav 1. ZZPL, imajući u vidu da se podaci o ličnosti prikupljaju direktno od lica na koje se odnose, ovim putem Rukovalac obaveštava lice o neophodnim informacijama:

 a. Advokatsko ortačko društvo Živković Samardžić, sa sedištem u Beogradu, ul. Makedonska 30. Za sva pitanja i ostvarivanje prava predviđenih važećim ZZPL, možete se obratiti putem telefona br. 011/2636-636, elektronskim putem na sledeću e-mail adresu: office@zslaw.rs i/ili pisanim putem na adresu Makedonska 30, Beograd.

b. Svrha obrade ličnih podataka je razmatranje i odabir kandidata u konkursima koje organizuje Rukovalac, a u kojima lica na koja se podaci odnose dobrovoljno učestvuju, kao i razmatranje potencijalnih kandidata, ili drugi vid angažovanja u budućnosti, a koji svoje lične podatke šalju Rukovaocu bez posebno organizovanog konkursa.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka u navedene svrhe predstavlja slobodno dat pristanak lica na koje se podaci odnose, a što lice potvrđuje potpisom na kraju ovog dokumenta, odnosno drugim vidom dokumentovanog pristanka izraženog u elektronskoj formi, kao i preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

Ovo ne isključuje mogućnost Rukovaoca da obradu podataka bazira na drugom dopuštenom osnovu predviđenim u članu 12. ZZPL i drugim relevantnim odredbama, u skladu sa specifičnošću svake situacije.

c. Primaoci podataka o ličnosti su, u skladu sa potrebama i svrhom u koju su prikupljeni lični podaci lica na koja se podaci odnose, obrađivači i primaoci podataka, neophodni za organizacionu i tehničku realizaciju cilja za koji su navedeni lični podaci prikupljeni. To su najčešće IT kompanije koje u tom trenutku održavaju IKT sisteme Rukovaoca.

Trenutno, u svojstvu Obrađivača, podršku u održavanju IKT Sistema rukovaoca pruža kompanija Intercomputers doo, ulica 20. Oktobra 27, Beograd, Zvezdara, MB: 20152834, sa kojom je zaključen odgovarajući ugovor o obradi ličnih podataka koji predviđa ZZPL.

U ovu kategoriju mogu spadati i ovlašćena lica nadležnih državnih organa, u skladu sa zakonom.

d. Podaci o ličnosti kandidata, načelno se ne iznose iz Republike Srbije. Ipak, Rukovalac, iz statusno-organizacionih razloga, može izneti određene podatke u drugu državu, uz striktno poštovanje svih pravila predviđenih važećim ZZPL, u pogledu toga da se država u koju se podaci iznose nalazi u grupi država Evropskog ekonomskog prostora (EEA), po osnovu prenosa na osnovu primerenog nivoa zaštite, odnosno prenosom podataka u posebnim situacijama, poštujući uslove i ograničenja predviđena ZZPL. U slučaju prenosa podataka na osnovu primene odgovarajućih mera zaštite, Rukovalac će se potruditi da takav prenos izvrši uz upotrebu standardnih ugovornih klauzula, sačinjenih od strane Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

5. Poštena i transparentna obrada podataka o ličnosti – U skladu sa članom 23. stav 2. ZZPL, dodatne informacije sa kojima lice na koje se podaci odnose treba da bude upoznato su:

a) Prikupljeni podaci o ličnosti čuvaju se sve dok traje potreba za realizacijom osnovnih i pratećih aktivnosti koje prate sprovođenje konkursa za odabir kandidata. Prikupljeni podaci čuvaju se najduže 6 meseci od momenta okončanja sprovođenja gore navedenih aktivnosti. Ukoliko je kandidat lične podatke poslao van perioda u kojem je raspisan i aktivan konkurs, kako bi bio uzet u obzir prilikom budućih konkursa ove vrste, lični podaci tog kandidata mogu biti sačuvani, bez obrade u druge svrhe, sve do trenutka povlačenja date saglasnosti od strane kandidata, a najduže 6 meseci. Kandidatu će ovo obaveštenje biti učinjeno dostupnim, kako bi se upoznao sa svim zakonom predviđenim informacijama.

b) Lice na koje se podaci odnose zadržava sva prava previđena važećim ZZPL, a posebno pravo na pristup, ispravku, ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, kao i pravo na prenosivost podataka. Lice na koje se podaci odnose se upozorava, ukoliko zatraži od Rukovaoca brisanje njegovih podataka o ličnosti, da mu može biti onemogućeno učestvovanje na konkursu za odabir kandidata, odnosno da neće biti uzeto u obzir prilikom razmatranja potencijalnih kandidata ukoliko je svoje podatke dostavilo van perioda u kojem je raspisan i aktivan konkurs.

c) Lice na koje se podaci odnose ima pravo da pristanak dat za obradu njegovih ličnih podataka opozove u bilo koje vreme, s tim da opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka do momenta formalno izjavljene volje kojom se opoziva data saglasnost. Kao i u slučaju brisanja podataka o ličnosti, ukoliko do opoziva saglasnosti dođe, licu na koje se podaci odnose može biti onemogućeno dalje učestvovanje na konkursu, odnosno neće biti uzeto u obzir prilikom razmatranja potencijalnih kandidata ukoliko je svoje podatke dostavilo van perioda u kojem je raspisan i aktivan konkurs.

d) Lice zadržava pravo da se, u slučaju da smatra da su mu prava garantovana važećim ZZPL uskraćena, obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija), podnošenjem pritužbe u previđenom postupku.

e) Davanje podataka o ličnosti za potrebe i u svrhu sprovođenja postupka konkursa za odabir kandidata od strane Rukovaoca, nije zakonska, niti ugovorna obaveza lica na koje se podaci odnose. U slučaju odbijanja davanja podataka o ličnosti za navedenu svrhu Rukovaocu, licu može biti onemogućeno dalje učestvovanje na konkursu za odabir kandidata i neće biti uzeto u razmatranje ukoliko je svoje lične podatke dalo Rukovaocu van raspisanog konkursa.

f) Rukovalac ne primenjuje metode za automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje, u slučajevima prikupljanja i obrade ličnih podataka u svrhe konkursa za odabir kandidata, kao ni u slučajevima odabira kandidata za angažovanje, koji su svoje lične podatke poslali van raspisanog konkursa.

g) U skladu sa odredbom člana 23. stava 3. u vezi sa članom 6. stav 1. i 2. ZZPL, za svaku obradu ličnih podataka u druge svrhe, osim za onu za koju su podaci dati, a koja nije dopuštena po samom zakonu, lice na koje se podaci odnose biće adekvatno obavešteno pre započinjanja radnji obrade podataka, uz upoznavanje sa svim zakonom propisanim informacijama i pravima koja mu po osnovu toga pripadaju.

6. Mere zaštite podataka o ličnostiRukovalac sprovodi sve neophodne aspekte zaštite podataka (organizacione, tehničke i kadrovske), uključujući tu, ali se ne ograničavajući na kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni podaci o ličnosti, kontrolu pristupa podacima, kontrolu prenosa podataka, kontrolu unosa podataka, kontrolu dostupnosti podataka, klasifikaciju podataka i sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Ovom prilikom potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da prihvatate obradu podataka o ličnosti koja je opisana ovim Posebnim obaveštenjem, odnosno da ste sa istim bez primedbi i rezervi saglasni. Za dodatne informacije, možete pogledati i politiku privatnosti internet stranice www.zslaw.rs.