Pokrenuta kampanja „Spasimo hranu, spasimo humanost“

by ZS Law

Beograd, 23. avgust 2021. godineSa ciljem da poveća svest građana o problemu bacanja hrane i nedovoljnih donacija hrane, ali i da doprinese unapređenju praksi koje će podstaći povećanje donacija hrane, Koalicija za dobročinstvo predvođena Fondacijom Ana i Vlade Divac, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), pokrenula je 23. avgusta kampanju „Spasimo hranu, spasimo humanost“.

Kampanja, koja će trajati do novembra ove godine, obuhvatiće niz akcija doniranja hrane pred „Nacionalni dan davanja“, kao i tokom samog dana koji se već tradicionalno održava 9. oktobra.

U Srbiji, na granici apsolutnog siromaštva živi sedam odsto stanovništva, odnosno, gotovo pola miliona ljudi. U riziku od siromaštva je gotovo četvrtina populacije (23,2%). Mnogi od ovih građana Srbije zavise od donacija hrane koje su trenutno nedovoljne, dok se prema procenama u Srbiji dnevno baca dva miliona kilograma hrane. 

Uprkos tome što se hrana sve više donira, a proizvođači hrane i trgovci žele da doniraju viškove hrane narodnim kuhinjama, bankama hrane i dobrotvornim organizacijama, količina hrane koja se donira i dalje čini samo mali deo u ukupnom višku jestive hrane dostupne u Srbiji. Rešenje ovog problema je u bližoj saradnji svih uključenih aktera.

Prema analizi koju su sproveli Forum za odgovorno poslovanje i Koalicija za dobročinstvo, donacije hrane u Srbiji bi mogle da budu uvećane na godišnjem nivou za vrednost od blizu 160 miliona dinara (na ukupno 700 miliona dinara), ukoliko bi bio ukinut PDV na donacije hrane.

Kada je u pitanju uticaj na životnu sredinu, podaci UN Agencije za hranu i poljoprivredu (FAO) ukazuju da je uništavanja hrane jedan od najvećih zagađivača vazduha sa osam odsto učešća u ukupnoj emisiji gasova koji izazivaju efekat staklene bašte na globalnom nivou.

Kampanjom „Spasimo hranu, spasimo humanost“ želimo da doprinesemo povećanju donacija hrane za najugroženije i smanjenju bacanja hrane koja je još uvek bezbedna za ljudsku upotrebu. Očekujemo veliku podršku građana, kompanija, organizacija civilnog sektora i medija i pozivamo sve da se uključe“ rekla je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

Do sada su kampanju podržale advokatska kancelarija Živković-Samardžić, Hemofarm fondacija, Eurobanka, Erste banka, advokatska kancelarija Gecić Law, BlackRock, Elixir Group, Elixir fondacija, DM, Nestle, Delhaize, Američka privredna komora u Srbiji (AmCham), SOS Dečija sela Srbija, Federacija banaka hrane Srbije, Humano srce Šapca i Banka hrane Beograd, a u najavi je podrška još većeg broja kompanija i organizacija.

Kampanja „Spasimo hranu, spasimo humanost“ se realizuje u sklopu Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Za više informacija o kampanji i načinima za uključivanje možete da posetite veb sajt: http://spasimohranu.rs/

Vizuale kampanje kao i video spotove možete da preuzmete sa linka.

Za više pravnih informacija možete se obratiti Kruni Savović, Nataši Sarić, Milici Nešić ili vašem redovnom kontaktu u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić.


Launch of “Save Food, Save Humanity” Campaign

BELGRADE, August 23, 2021 – In order to increase public awareness of the problem of food waste and insufficient food donations, and also to contribute to the improvement of practices that would encourage  increased food donations, the Coalition for Giving led by the Ana and Vlade Divac Foundation, with the financial support of the United States Agency for International Development (USAID), launched the campaign “Save Food, Save Humanity” on August 23.

The campaign, which will run until November this year, will include food donation actions before the National Day of Giving , as well as during the day itself, which is traditionally held on October 9.

In Serbia, seven percent of the population lives on the edge of absolute poverty, that is, almost half a million people. Almost a quarter of the population (23.2%) is at risk of poverty. Many of these Serbian citizens depend on food donations, which are currently insufficient, while an estimated two 2 million kilograms of food are thrown away daily in Serbia.

Despite the fact that food donations are increasing, and food producers and merchants want to donate surplus food to soup kitchens, food banks and charities, the amount of food donated still makes up only a small portion of the total surplus edible food available in Serbia. The solution lies in the closer cooperation of all stakeholders.

According to analysis conducted by the Responsible Business Forum and the Coalition for Giving, food donations in Serbia could increase annually by a value of nearly 160 million dinars (to a total of 700 million dinars), if the VAT on food donations were to be abolished.

When it comes to environmental impact, data from the UN Food and Agriculture Organization (FAO), indicate that food destruction is one of the biggest air pollutants, generating eight percent of global greenhouse gas emissions.

“With the ’Let’s save food, let’s save humanity’ campaign, we want to contribute to increasing food donations for the most vulnerable and to reduce the waste of food that is still safe for human consumption. We expect great support from citizens, companies, civil society organizations and the media, and we invite everyone to get involved,” said Ana Koeshall, Director of the Ana and Vlade Divac Foundation.

So far, the campaign has been supported by the law office Živković-Samardžić, the Hemofarm Foundation, Eurobank, Erste Bank, Gecić Law Office BlackRock, Elixir Group, Elixir Foundation, DM, Nestle, Delhaize, AmCham, SOS Children’s Villages Serbia, Federation of Food Banks of Serbia, Humano srce Šapca and Food Bank Belgrade, and the support of an even larger number of companies and organizations has been announced.

The campaign ” Let’s save food, let’s save humanity ” is implemented as part of the Framework for Giving project, funded by the United States Agency for International Development (USAID), and implemented by the Coalition for Giving, led by the Ana and Vlade Divac Foundation. Other members of the Coalition are the Trag Foundation, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, the Serbian Philanthropy Forum, the Responsible Business Forum, and the Serbian Chamber of Commerce and Industry.

For more information about the campaign and ways to get involved, you can visit the website: http://spasimohranu.rs/

You can download Campaign visuals as well as videos from the link. Furthermore, you can contact Kruna Savović, Nataša Sarić, Milica Nešić for more legal information about the Coalition for Giving is calling for the abolition of VAT on food donations or any regular contacts at Živković Samardžić law office.

You may also like