Novelties in the Law on Pension and Disability Insurance

by ZS Law

At the session held on June 16, 2021, the National Assembly of the Republic of Serbia adopted the Law on Amendments to the Law on Pension and Disability Insurance, which is applicable from June 25, 2021.

With the amendments to the Law on Pension and Disability Insurance (“Official Gazette of RS “, No. 34/2003, 64/2004 – CCRS decision, 84/2004 – other law, 85/2005, 101/2005 – other law, 63/2006 – decision of the USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – decision of the US and 86/2019, the “Law “), the process of regulations in the area of ​​pension and disability insurance, which began in 2001, continues.

The main reason for passing the amendments to the Law was the need to solve the problems facing people which are covered by the Government Decision on Establishing the Program for Resolving Redundancies in the Process of Rationalization, Restructuring and Preparation for Privatization (“Official Gazette RS”, No. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14, 129 / 14, “Decision”). These are persons who, at the time of accepting the social program, lacked up to five years until the realization of the right to a pension – the so-called Option 5, or up to two years – the so-called Option 3.

The amendments to the Law also contain provisions that regulate the issue of the status of insured farmers who perform contracted jobs, considering the engagement of farmers according to the regulations on engagement in seasonal and other jobs.

Also, the Amendments specify the length of insurance for “freelancers”, who have long been recognized in the Law as self-employed, and their length of insurance is calculated in the same way as for all insured who receive the agreed compensation.

At the same time, the Amendments to the Law stipulate that the survivor’s pension after the death of the insured is not determined from the early old-age pension, but from the old-age or disability pension that would belong to the insured at the time of death. position.

Other changes also refer to:

  • differences up to the lowest amount of pension for pension beneficiaries whose amount of pension is lower than the lowest amount of pension, and who have received a foreign pension; 
  • changes in the data entered in the registry records, i.e. that their removal from those records is also considered a change; 
  • the right of the Republic Pension and Disability Insurance Fund to demand compensation for the damage caused from the person who caused the need for assistance and care of another person; 
  • specifying the manner of calculating the amount of old-age pension for insured persons referred to in Article 42 of the Law; 
  • additional regulation of conditions for payment of funeral expenses.

Certainly, the Ministry of Labour, Employment, Social Affairs and Veterans’ Rights has announced that the pension and disability insurance reform will continue in the coming period, so we can expect further changes in this area in the future. In case you have any questions or need additional information, you can contact Ana Popovic, Partner and Head of Labour Law department in the office Zivkovic Samardzic by email ana.popovic@zslaw.rs, Danka Drasko by email danka.drasko@zslaw.rs, Jovana Jovanovic by email jovana.jovanovic@zslaw.rs, the other lawyers in Labour Law department in the law office Zivkovic Samardzic, or any of your regular contacts at the office.


Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Na sednici održanoj 16.06.2021. godine, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se primenjuje od 25.06.2021. godine.

Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – odluka US i 86/2019, „Zakon“) nastavlja se proces uređenja oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja koji je započet 2001. godine.

Kao osnovni razlog za donošenje izmena i dopuna Zakona navodi se potreba rešavanja problema sa kojim se suočavaju lica koja su bila obuhvaćena Odlukom Vlade o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14, 129/14, „Odluka“). Reč je o licima kojima je u trenutku prihvatanja socijalnog programa do ostvarivanja prava na penziju nedostajalo do pet godina – takozvana Opcija 5, odnosno do dve godine – takozvana Opcija 3.

Izmene i dopune Zakona sadrže i odredbe koje uređuju pitanje statusa osiguranika poljoprivrednika koji obavljaju ugovorene poslove, s obzirom na angažovanje poljoprivrednika prema propisima o angažovanju na sezonskim i drugim poslovima.

Takođe, izmenama se vrše i preciziranja u vezi sa utvrđivanjem staža osiguranja za “frilensere”, koji su u Zakonu inače još odavno prepoznati kao osiguranici samostalnih delatnosti, te se i njima staž osiguranja računa na isti način kao za sve osiguranike koji ostvaruju ugovorenu naknadu.

Ujedno, izmenama Zakona je propisano i da se porodična penzija iza smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije, već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, čime se korisnici porodične penzije po osnovu umrlog korisnika prevremene starosne penzije dovode u povoljniji položaj.

Ostale izmene se odnose i na:

  • razliku do najnižeg iznosa penzije za korisnike penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju;
  • promene podataka unetih u matičnu evidenciju, odnosno da se pod promenom smatra i njihovo brisanje iz te evidencije;
  • pravo Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da zahteva naknadu pričinjene štete i od lica koje je prouzrokovalo potrebu za pomoći i negom drugog lica;
  • preciziranje načina obračuna visine starosne penzije za osiguranike iz člana 42. Zakona;
  • dodatno uređivanje uslova za isplatu naknade pogrebnih troškova;

Svakako, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka prava je najavljeno da će se sa reformom penzijskog i invalidskog osiguranja nastaviti i u narednom vremenskom periodu, tako da u budućnosti možemo očekivati da će doći i do daljih reformi u ovoj oblasti. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije možete se obratiti Ani Popović, Partneru i rukovodiocu odeljenja za radno pravo u kancelariji Živković Samardžić na email ana.popovic@zslaw.rs, Danki Draško na email danka.drasko@zslaw.rs, Jovani Jovanović na email jovana.jovanovic@zslaw.rs, advokatima u odeljenju za radno pravo u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić ili bilo kom Vašem redovnom kontaktu u kancelariji.

You may also like