Personal data protection – stance and opinions of the Commissioner

by ZS Law

In organization of Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection has been celebrated the Day of Personal Data Protection. This Day was introduced in Serbia 10 years ago. This year it also marks the 40th anniversary of the opening for signature of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. After the entry into force of the new Law on Personal Data Protection, the obligation to harmonize with the provisions of the Law arose. The adopted Law opened numerous questions and doubts in practice, so the Data controllers and Data processors mostly relied on the previous guidelines and opinions of the Commissioner. However, now the publication of the Commissioner publikacija Poverenika broj VI „Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika“ is presented, which contains the opinions of the Commissioner regarding the most common dilemmas in the application of the Law, such as: when the Law is applied, what is personal data, respect for principles, who are the controllers and who are the processors, who can be data protection officer, the rights of data subjects, data processing of minors, obligations regarding the video surveillance, data transmission, protection of personal data in the labor law, processing of special personal data, etc. In 2020, with the challenges brought by the pandemic, the importance of personal data protection is especially visible, so that the Publication, among other things, contains certain views when it comes to preventing the spread of the infectious disease Covid-19. If you need additional information regarding the protection of personal data, feel free to contact Ana Popović by e-mail ana.popovic@zslaw.rs, Ivan Ljubisavljević by e-mail ivan.ljubisavljevic@zslaw.rs or Milica Cicmil by e-mail milica.cicmil@zslaw.rs


Zaštita podataka o ličnosti – stavovi i mišljenja Poverenika

U organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je obeležen Dan zaštite podataka o ličnosti, a koji je prvi put obeležen u Srbiji pre 10 godina. Ove godine se proslavlja i 40 godina od kada je otvorena za potpis Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nastala je obaveza usklađivanja sa odredbama Zakona. Usvojeni Zakon je otvorio brojna pitanja i nedoumice u praksi, tako da su se rukovaoci i obrađivači pretežno oslanjali na ranije smernice i mišljenja Poverenika. Međutim, sada je predstavljena publikacija Poverenika broj VI „Zaštita podataka o ličnosti: Stavovi i mišljenja Poverenika“, koja sadrži mišljenja Poverenika u vezi sa najčešćim dilemama u primeni Zakona, kao što su: kada se Zakon primenjuje, šta  su podaci o ličnosti, poštovanje načela, ko su rukovaoci, a ko obrađivači, ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti, prava lica na koje se podaci odnose, obrada podataka maloletnih lica, obaveze kod uvođenja video-nadzora, prenos podataka, zaštita podataka o ličnosti u radnom pravu, obrada posebnih podataka o ličnosti itd. U 2020. godini sa izazovima koje je donela pandemija, posebno je vidljiv značaj zaštite podataka o ličnosti, tako da Publikacija, između ostalog,  sadrži određene stavove i kada je u pitanju sprečavanje širenje zarazne bolesti Covid-19. Ukoliko Vam je potrebna dodatna informacija u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, kontaktirajte Anu Popović na mejl  ana.popovic@zslaw.rs, Ivana Ljubisavljevića na mejl ivan.ljubisavljevic@zslaw.rs ili Milicu Cicmil na mejl milica.cicmil@zslaw.rs

You may also like