Government of the Republic of Serbia determined the coefficient of compensation for confiscated property

by ZS Law

At its 26th session held on January 21, 2021, the Government of the Republic of Serbia in accordance with Law on Restitution of Confiscated Property and Compensation (“Official Gazette of the RS”, No. 72/11, 108/13, 142/14, 88 / 15- US, 95/18 and 153/20) adopted the Conclusion at the proposal of the Ministry of Finance by which is determined a coefficient for compensation which amounts 0.15.

We remind you that the Agency for Restitution in the procedure of returning confiscated property or compensation decides whether the applicant for restitution is entitled to natural restitution (return of confiscated property) or compensation. By the Law on Restitution of Confiscated Property and Compensation, applicants have the right to return immovable and movable property in kind that is in public (state) ownership. If the property is not suitable for return in kind, the applicants acquire the right to monetary compensation, which will be done as follows:

  • The amount of compensation is determined in euros, by multiplying the market value of the property determined by the final decision of the Agency for Restitution with a coefficient of 0.15. For example, if the market value of the property determined by a final decision of the Agency for Restitution is € 100,000.00, with a coefficient of 0.15 the applicant would receive compensation in the amount of € 15,000.00 provided that the total value that the applicant can receive cannot exceed € 500,000.00.
  • Compensation will be paid by the Republic of Serbia by issuing bonds denominated in euros. The value of the advance payment of 10%, which could not exceed the value of € 10,000.00, will be paid in cash, and the rest will be paid in bonds.
  • Bonds will be issued in an intangible form, will be transferable, and will fall due on every 15.01. starting from the year following the advance payment, in the next 12 years from the first issue of bonds (except regarding the bonds for persons who are older than 70 at the time of entry into force of the law (2011), when the bonds will be issues within 5 years, or bonds for persons who at the time of entry into force of the law are older than 65 years, and in the last case bonds will be issued in the next 10 years).

If you have any questions regarding the above, please contact lawyers Ksenija Golubovic Filipovic (ksenija.golubovic@zslaw.rs ) or Srdjan Zerdo (srdjan.zerdo@zslaw.rs).


Vlada Srbije utvrdila je koeficijent obeštećenja za oduzetu imovinu

Vlada Republike Srbije na 26-toj sednici održanoj 21.januara 2021. godine, donela je Zaključak o povraćaju oduzete imovine I obeštećenju (“Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15-US, 95/18 i 153/20) na predlog Ministarstva finansija o utvrđivanju koeficijenta kojim se utvrđuje iznos obeštećenja za oduzetu imovinu a koji iznosi 0,15.  

Podsećamo da Agencija za restituciju u postupku vraćanja oduzete imovine ili obeštećenju odlučuje da li podnosilac zahteva za restituciju ima pravo na naturalnu restituciju (vraćanje oduzete imovine) ili na obeštećenje. U skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, podnosioci imaju pravo na vraćanje nepokretnih i pokretnih stvari u naturi koje su u javnoj svojini. Ukoliko imovina nije pogodna za vraćanje u naturalnom obliku, podnosioci stiču pravo na novčano obeštećenje koje će se vršiti na sledeći način:

  • Iznos obeštećenja se uvrđuje u evrima, tako što se tržišna vrednost imovine određena pravnosnažnim rešenjem Agencije za restituciju pomnoži sa koeficijentom 0,15. Primera radi, ukoliko je tržišna vrednost imovine pravnosnažnim rešenjem Agencije za restituciju određena na 100.000,00€, sa koeficijentom 0,15 podnosilac bi dobio obeštećenje u vrednosti od 15.000€, s tim što ukupna vrednost koju koju podnosilac može da dobije ne može da premaši 500.000,00€.
  • Isplatu obeštećenja vršiće Republika Srbija tako što će emitovati obveznice denominovane u evrima. Vrednost akontacije od 10% koja ne bi mogla da premaši vrednost od 10.000,00€ će se isplaćivati u novcu, a ostatak se isplaćuje u obveznicama.
  • Obveznice će se izdavati u nematerijalnom obliku, biće prenosive i dospevaće svakog 15.01. počev od godine koja sledi nakon isplate akontacione vrednosti, i to u narednih 12 godina od prve emisije obveznica, osim obveznica za lica koja su u trenutku stupanja zakona na snagu 2011. Godine, starija od 70 godina, kada će se isplaćivati u roku od 5 godina, ili obveznica za lica koja u trenutku stupanja na snagu zakona budu starija od 65 godina, te će se njima obeštećenje u obliku obveznica isplaćivati u narednih 10 godina.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije možete se obratiti Kseniji Golubović Filipović na mejl  ksenija.golubovic@zslaw.rs,  Srđanu Zerdu na mejl  srdjan.zerdo@zslaw.rs, advokatima u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić ili bilo kom Vašem redovnom kontaktu u kancelariji.

You may also like