Zakon o fiskalizaciji

by ZS Law

Imajući u vidu da je Zakon o fiskalnim kasama usvojen pre više od 15 godine, i da je u međuvremenu tehnologija značajno promenila trgovinu, naročito kroz sve veće učešće internet trgovine u ukupnom prometu robe i usluga, bilo je očekivano da država u jednom trenutku pristupi sveobuhvatnoj reformi sistema fiskalnih kasa i fiskalizacije. Zakon o fiskalizaciji (dalje: Zakon), usvojene je u decembru 2020. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2022. godine kada prestaje da važi dosadašnji Zakon o fiskalnim kasama iz 2004. godine.

Predmet fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo, kao i primljeni avansi za promet na malo.

Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Imajući u vidu odredbe Zakona o porezu na dohodak građana koji definiše obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (Član 32), svi preduzetnici, preduzetnici-paušalci, preduzetnici-poljoprivrednici kao i preduzetnici druga lica, koji obavljaju promet robe i usluga na malo, imaće obavezu evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja osim u slučaju kada se na konkretan promet ne primenjuju odredbe Zakona.

Obveznici fiskalizacije u obavezi su da evidentiraju svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.)

Ključne novine u sistemu fiskalizacije:

 • Predmet fiskalizacije su primljeni avans za promet na malo;
 • Prometom roba i usluga na malo smatra se svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik;
 • Dodatno, predmetom fiskalizacije smatra se i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata;
 • Umesto pojma fiskalni isečak, Zakon koristi pojam fiskalni račun;
 • Uvodi se obaveza fiskalizacije i evidencije prometa u mnogim delatnostima koje su ranije bile izuzete od ove obaveze;

Prateći podzakonski akti:

Član 20 Zakona predviđa donošenje propisa neophodnih za sprovođenje Zakona u roku od 9 meseci od dana stupanja na snagu. Ovo obuhvata dve Uredbe i šest pravilnika koji su usvojeni u aprilu 2021. godini i objavljeni u Službenom glasniku RS, broj 32/21. Usvojeni su sledeći Pravilnici i Uredbe:

 • Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa;
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi;
 • Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja;
 • Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora;
 • Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa;
 • Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa;
 • Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja;
 • Uredbu o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi.

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Verovatno najvažniji podzakonski akt za privredne subjekte koji obavljaju promet na malo, a koji do sada nisu imali obavezi izdavanja fiskalnih računa je Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Prema novoj Uredbi, značajno je smanjen broj delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja  prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, odnosno mnogi obveznici koji su do sada bili izuzeti od ove obaveze će morati od 1. januara 2022. godine da fiskalizuju svoj promet.

Članom 3 Uredbe, nabrojane su delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. U pitanju su delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti i Uredbe o klasifikaciji delatnosti:

49.31 – Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;

49.32 – Taksi prevoz;

52.21 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;

53.10 – Poštanske aktivnosti javnog servisa;

61 – Telekomunikacije;

64 – Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

65 – Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

66 – Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

69.10 – Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

75.00 – Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

84.30 – Obavezno socijalno osiguranje;

85 – Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;

86 – Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

87 – Socijalna zaštita sa smeštajem;

88 – Socijalna zaštita bez smeštaja;

Delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se i:

 • delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima (Službeni glasnik RS, br. 88/11, 104/16 i 95/18), osim upravljanja grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti i pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;
 • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (Službeni glasnik RS, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika:
 • pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to: 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri; 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Subjekti koji obavljaju promet na malo u svim ostalim delatnostima, počev od 1. januara 2022. godine biće obveznici evidentiranja prometa putem elektronskog fisklanog uređaja.

Ovo se između ostalog odnosi i na: trgovinu na malo putem pošte ili interneta, poštanske aktivnosti (osim poštanskih aktivnosti javnog servisa), stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti, kockanje i klađenje, ostalo obrazovanje itd.

Uredba o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi

Ova Uredba je tehničke prirode, budući da uređuje vrste elektronskih fiskalnih uređaja i tehničke detalja u vezi sa njihovim korišćenjem.

Elektronski fiskalni uređaj je hardversko ili softversko rešenje koje se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa (PFR) i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa (ESIR) odobrenih od strane Poreske uprave. Obveznik fiskalizacije imaće pravo da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti, pod uslovom da je upotrebu uređaja prethodno odobrila Poreska uprava.

Novi elektronski fiskalni uređaji javiće se u određenom broju kombinacija hardverskih i softverskih rešenja sistema za izdavanje računa i procesora, a čija kombinacija treba da omogući da elektronski fiskalni uređaj:

 • Prima evidentira, analizira i čuva podatke o svakoj transakciji obveznika fiskalizacije;
 • Obračunava iznos poreza za svaku transakciju;
 • Priprema fiskalne podatke za elektronski sistem za izdavanje računa
 • Primenjuje elektronski potpis na fiskalni račun, koristeći bezbednosni element kao zaštitu od neovlašćene izmene sadržaja;
 • Prenosi fiskalne podatke u sistem za upravljanje fiskalizacijom;
 • Sačinjava fiskalni račun i izdaje ga kupcu, odnosno primaocu fiskalnog računa;

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije možete se obratiti na imejl adresu office@zslaw.rs.