REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON TAX MEASURES FOR MITIGATION OF ECONOMIC CONSEQUENCES CAUSED BY THE DISEASE COVID-19 INDUCED BY THE VIRUS SARS-CoV-2 FOR THE DURATION OF THE STATE EMERGENCY

by ZS Law

The Government session held on March 20, 2020 adopted, inter alia, a Regulation on Tax Measures for Mitigation of Economic Consequences Caused by the Disease COVID-19 Induced by the Virus SARS-CoV-2 for the Duration of the State of Emergency.

Article 2 of the Regulation refers to taxpayers who have been granted a rescheduled payment of tax due within the meaning of Articles 73 to 74b of the Law on Tax Procedure and Tax Administration.

Against taxpayers who already have a Tax Debt Rescheduling Agreement with the Tax Administration referred to in Article 2 of this Regulation, measures prescribed by Article 74 paragraph 7-9 of the Law on Tax Procedure and Tax Administration shall not be undertaken starting from the installment due in March 2020. This practically means that during the state of emergency, the Tax Administration will not ex officio annul the agreement, i.e. terminate the decision on the rescheduling of payment of the tax due and will not carry out the enforced collection procedure, without interest being calculated within the stated period within the meaning of Article 75, and 76 of the Law on Tax Procedure and Tax Administration.

Also, Article 3 of the Regulation stipulates that to the taxpayers – legal entities, entrepreneurs, farmers and natural persons during the state of emergency for the amount of more or less paid taxes and incidental charges, besides interest, interest shall be calculated and paid at a rate equal to the annual reference rate of the National Bank of Serbia.

For all additional information and clarifications, follow our announcements or contact us.


УРЕДБА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ПОРЕСКИМ МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА РАДИ УБЛАЖАВАЊА  ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

На седници Владе одржане 20. марта 2020. године, између осталог, усвојена је Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Члан 2 Уредбе се односи на пореске обвезнике који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза у смислу одредаба члана 73 до члана  74б Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Према пореским обвезницима који већ имају потписан Споразум о одлагању пореског дуга са Пореском управом, а на које се односи члан 2 ове Уредбе, неће се предузимати мере прописане чланом  74 став 7- 9 Закона о пореском поступку и пореској администрацији почев од рате која је доспевала  у марту месецу 2020. године. То практично значи да Пореска управа неће за време трајања ванредног стања по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење о одлагању плаћања дугованог пореза  и неће ради наплате спроводити поступак принудне наплате, при чему се у наведеном периоду не обрачунава камата  у смислу члана 75. и 76. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Такође, члан 3 Уредбе прописује да се пореским обвезницима – правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима за време ванредног стања на износ мање или више плаћеног пореза и споредних давања, осим камате, обрачунава и плаћа камата по стопи која је једнака годишњој референтној стопи Народне банке Србије. 

За све додатне информације и појашњења, пратите наше објаве или нас контактирајте.